Previous
Next

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „NARODOWE CZYTANIE W KADRZE”

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „NARODOWE CZYTANIE W KADRZE”

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego pn. „Narodowe Czytanie w kadrze”, zachęcający do udziału w akcji Narodowe Czytanie, zwane dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja czytelnictwa, inspirowanie do twórczych poszukiwań i rozwijanie kreatywności.

§ II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Nagranie zwany dalej „Utworem” przygotowywane jest przez osobę/zespół, w skład, którego mogą wchodzić mieszkańcy Gminy Lelis.
 3. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób.
 4. Zespół reprezentuje jego przedstawiciel po uzyskaniu upoważnień wszystkich członków zespołu do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik, w zakresie w jakim nie nabył stosownych uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody.
 5. W przypadku osób małoletnich, wchodzących w skład zespołu, zgody, o których mowa w ust. 4 wyrażają rodzice/ opiekunowie prawni.

§ III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR

 1. W Konkursie oceniane będą „Utwory”.
 2. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden Utwór, tzn. przekazuje jedno nagranie wybranego fragmentu z książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.
 3. Zadaniem uczestnika jest zaprezentowanie w ciekawy sposób fragmentu książki „Moralność pani Dulskiej”, poprzez nagranie scenki z książki bądź głośne czytanie.
 4. Nagranie należy rozpocząć od podania imienia i nazwiska autora oraz tytułu książki tzn. Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej” akt…
 5. Czas trwania Utworu nie może przekroczyć 120 sekund. Utwory trwające powyżej 120 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 6. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego, zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive).
 7. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 8. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 9. Nośnik z Utworem musi być opisany według schematu: Konkurs filmowy „Narodowe Czytanie w kadrze”, imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres, nr telefonu.
 10. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
 11. Utwory nagrodzone w Konkursie zostaną wyemitowane na stronie internetowej i profilu FB Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach internetowych.
 13. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
 14. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.
 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na Konkurs.

§ IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;

2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

 1. Wzór Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są poniżej.
  WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
 2. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Utwór należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, z dopiskiem konkurs filmowy.
 4. Termin składania Utworu upływa z dniem 30.08.2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Organizatora).
 5. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.

§ V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:

1) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;

2) osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

 1. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
 2. Uczestnik oświadcza, że Utwór nie brał udziału w innych konkursach.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem na wszystkich polach eksploatacji.

§ VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;

2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utworu;

3) wartość merytoryczną, artystyczną i techniczną Utworu;

 1. Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 3.09.2021 r.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu facebookowym Organizatora do dnia 7.09.2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.
 3. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody rzeczowe tj. 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
 4. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.

§ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w pod nr tel. 29 7611077
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Utworów w całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
 5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie przez Uczestnika nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W przypadku nieodebrania osobistego nagrody/wyróżnienia przechodzi ona/ono na kolejnego uczestnika wskazanego przez jury Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< listopad 2023 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10Projekt z okazji Święta Niepodległości cały dzień
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< listopad 2023 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10Projekt z okazji Święta Niepodległości cały dzień
Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content