Previous
Next

XXIV REGIONALNY PRZEGLĄD HARMONISTÓW i SKRZYPKÓW LUDOWYCH – KURPIOWSKIE GRANIE

Wydarzenie artystyczne p.n. „KURPIOWSKIE GRANIE” ma na celu odkrywanie i promowanie lokalnych wykonawców (solistów) oraz zapomnianych utworów kurpiowskiej muzyki ludowej, umożliwienie spotkania muzycznych grup twórczych, integrację, wzajemne poznanie, prezentację pracy i osiągnięć muzyków, popularyzację najciekawszych form aktywności twórczej.

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
  1. ORGANIZATORZY:
   1. Wójt Gminy Lelis;
   2. Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, zwane dalej CK-BiS;
   3. Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA”w Lelisie.
  2. TERMIN:
   4 październik 2020 roku, początek wydarzenia o godzinie 12:00 – szczegółowy harmonogram występów zostanie opublikowany i przekazany WYKONAWCOM, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  3. MIEJSCE:
   sala widowiskowa CK-BiS, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48;
  4. KOSZT PRZYJAZDU pokrywa UCZESTNIK.
  5. UCZESTNIK otrzymuje bezpłatny udział w wydarzeniu, profesjonalne nagłośnienie, gorący posiłek, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę/lub wyróżnienie/lub honorarium za udział w Przeglądzie. Wysokość honorarium będzie uzależniona od ilości uczestników Przeglądu.
  6. ZGŁOSZENIE:
   FORMULARZ zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ckbis.lelis@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 roku do godziny 14:00. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zgłoszenia złożone po terminie lub w innej formie, niż wskazana przez ORGANIZATORA nie będą brane pod uwagę.
  7. Formularz ZGŁOSZENIA – https://archiwum.ckbislelis.pl/zalacznik-formularz-zgloszenia-kg-2020/
   Wszelkie ZAPYTANIA ORGANIZACYJNE prosimy kierować na adres e-mail: m.karczewska@ckbislelis.pl lub pod nr tel.: 29 7611077.
  8. Osoby zgłaszające się do Przeglądu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO Organizatora.
  9. Rezygnację z udziału w Przeglądzie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi na adres mailowy podany w pkt 6 lub telefonicznie.
  10. UCZESTNICY Przeglądu, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet i innych.
  11. Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia UCZESTNIKÓW na czas przejazdów i trwania Przeglądu.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. problemy w funkcjonowaniu Przeglądu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
   2. przerwy w funkcjonowaniu Przeglądu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
   3. udział w Przeglądzie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 2.  REGULAMIN PRZEGLĄDU
  1. W Przeglądzie biorą udział soliści nazywani w dalszej części niniejszego Regulaminu WYKONAWCĄ.
  2. Kategorie w podziale na wiek WYKONAWCÓW:
   1. Harmonia pedałowa 24 basy:
    • Debiutanci, występujący po raz pierwszy na przeglądzie bez ograniczeń wiekowych
    • od 8 do o 16 lat;
    • od 16 do 25 lat;
    • od 25 do 60 lat;
    • powyżej 60 lat.
   2. Skrzypce:
    • Debiutanci, występujący po raz pierwszy na przeglądzie bez ograniczeń wiekowych
    • od 8 do 16 lat;
    • od 16 do 25 lat;
    • od 25 do 60 lat;
    • powyżej 60 lat.
   3. Harmonijka ustna bez kategorii wiekowych.
  3. REPERTUAR:
   WYKONAWCA wykonuje dwa utwory:

   1. KATEGORIA Harmonia pedałowa 24 basy:
    • Debiutanci, występujący po raz pierwszy na przeglądzie bez ograniczeń wiekowych – Wykonawca prezentuje dwa dowolnie wybrane utwory spośród takich tańców kurpiowskich jak: oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik, kaczor.
    • od 8 do 16 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo fafura oraz jeden utwór wylosowany.
    • od 16 do 25 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo oberka oraz jeden utwór wylosowany.
    • od 25 do 60 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo olendra oraz jeden utwór wylosowany.
    • powyżej 60 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo żurawia oraz jeden utwór wylosowany.
   2. KATEGORIA Skrzypce:
    • Debiutanci, występujący po raz pierwszy na przeglądzie bez ograniczeń wiekowych – Wykonawca prezentuje dwa dowolnie wybrane utwory spośród takich tańców kurpiowskich jak: oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik, kaczor.
    • od 8 do16 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo fafura oraz jeden utwór wylosowany.
    • od 16 do 25 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo oberka oraz jeden utwór wylosowany.
    • od 25 do 60 lat – Wykonawca prezentuje obowiązkowo olendra oraz jeden utwór wylosowany.
   3. KATEGORIA Harmonijka ustna, bez kategorii wiekowych.
    Wykonawca prezentuje dwa dowolnie wybrane utwory spośród takich tańców kurpiowskich jak: oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik, kaczor.
  4. Prezentowany dowolny utwór/utwory musi/muszą wywodzić się z nurtu muzyki kurpiowskiej obejmującej tradycyjne tańce kurpiowskie: oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik, kaczor.
  5. KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW:
   1. Debiutanci, występujący po raz pierwszy na przeglądzie bez ograniczeń wiekowych – harmonia pedałowa 24 basy ,następnie skrzypce;
   2. Wykonawcy od 8 do 16 lat – harmonia pedałowa 24 basy, następnie skrzypce;
   3. Wykonawcy od 16 do 25 lat – harmonia pedałowa 24 basy, następnie skrzypce;
   4. Wykonawcy od 25 do 60 lat – harmonia pedałowa 24 basy, następnie skrzypce;
   5. Wykonawcy powyżej 60 lat – harmonia pedałowa 24 basy, następnie skrzypce;
   6. Harmonijka ustna – bez kategorii wiekowych.
  6. Występy WYKONAWCÓW będzie oceniać jury powołane przez ORGANIZATORA.
  7. Kryteriami oceny są: zgodność repertuaru z Regulaminem, technika wykonania, muzykalność i rytmiczność.
  8. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w każdej kategorii.
  9. Jury wytypuje dziesięciu Wykonawców z kategorii określonych w Rozdziale II ust. 2 pkt 1 lit, c,d,e i oraz ust. 2 pkt 2 lit. c,d,e, którzy wystąpią podczas Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w Ostrołęce w roku 2021.
 3. PROCEDURA ZWIĄZANA Z COVID-19
  1. Z powodu panującej pandemii COVID-19 ORGANIZATOR jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Wobec powyższego HARMONOGRAM występów poszczególnych kategorii zostanie opublikowany dnia 29 WRZEŚNIA 2020 r. na stronie ORGANIZATORA
   https://archiwum.ckbislelis.pl/, profilu FB oraz zostanie przesłany KAŻDEMU Z WYKONAWCÓW na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  2. Na sali widowiskowej ORGANIZATORA mogą przebywać: WYKONAWCY danej kategorii, zgodnie z harmonogramem występów, osoby towarzyszące artystom, osoby trzecie wyznaczone i/lub zaproszone przez ORGANIZATORA w tym członkowie komisji konkursowej, pracownicy CK-BiS.
  3. Wszystkie osoby wymienione w ust 2 przed wejściem na salę widowiskową są zobowiązane podpisać OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. WYKONAWCA po zakończonym występie udaje się w wyznaczone miejsce na gorący posiłek, a następnie opuszcza siedzibę ORGANIZATORA.
  5. Ogłoszenie wyników Przeglądu zostanie opublikowane na stronie internetowej ORGANIZATORA https://archiwum.ckbislelis.pl/ oraz na jego profilu FB, DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2020R. około godziny 12:00.
  6. Środki pieniężne z tytułu nagrody/wyróżnienia/honorarium za udział w przeglądzie zostaną przekazane na rachunek WYKONAWCY wskazany w karcie zgłoszeniowej w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przeglądu.
  7. Pamiątkowe dyplomy zostaną przesłane Wykonawcom na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej.
  8. Podczas koncertu obowiązują ponadto zasady opisane w załączniku do Zarządzenia Nr 6/2020 dyrektora Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury prowadzenia zajęć oraz organizowania imprez w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie i związanych z tym środków ostrożności.
   14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Przeglądu. OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.
  9. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo ODWOŁANIA PRZEGLĄDU W KAŻDYM CZASIE.
  10. PRZEGLĄD jest współfinansowany przez STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECAMY

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

KONTAKT

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: kontakt@ckbislelis.pl

WIEŚCI GMINNE

KALENDARZ WYDARZEŃ

< maj 2024 >
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

KONTAKT

Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel. 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl

Copyright © 2017-2023 Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie
Skip to content