Wyniki POWIATOWEGO KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY
 
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Gnatach
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Gibałce, Kółko Rolnicze „Zręczne ręce” w Łęgu Przedmiejskim
III miejsce Sołectwo Aleksandrowo, Sołectwo Łodziska
IV miejsce Kółko Rolnicze „Nad Rozogą” Łęg Starościński, Sołectwo Olszewka
 
G R A T U L U J E M Y ! ! !

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO

 

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Wieniec dożynkowy” jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077.

  1. CEL KONKURSU:

1) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów;

2) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją.

  1. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, sołectw, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury i  osób fizycznych z gmin Powiatu Ostrołęckiego.

  1. ZASADY KONKURSU:

1) Konkurs obejmuje jedną dziedzinę twórczości ludowej plastycznej – wieniec dożynkowy;

2) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy;

3) Wstępne zgłoszenie wieńca dożynkowego do udziału w konkursie należy złożyć drogą mailową na adres ckbis.lelis@onet.pl do dnia 16 sierpnia 2022 r. W zgłoszeniu należy wpisać nazwę uczestników/a konkursu i nazwę  gminy, z której pochodzi wieniec;

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

4) Wieniec dożynkowy winien być wykonany ze zbóż i  kwiatów przy użyciu dawnych ozdób. Wysokość i kształt wieńca jest dowolny. Organizator wymaga, aby był on zgodny z tradycją dożynkową;

5) Do każdego wieńca należy przymocować w trwały sposób kartę identyfikacyjną z czytelną informacją zawierającą nazwę uczestników/a konkursu i nazwę  gminy z której pochodzi – Załącznik nr 2 do regulaminu;

6) Wieniec należy dostarczyć do Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48, sala widowiskowa, parter, do dnia 21 sierpnia 2022 roku do godziny 13:45.

7) konkursowi towarzyszyć będzie koncert Orkiestry Kurpiowskiej działającej przy CK-BiS. Koncert rozpocznie się o godzinie 14:00.

  1. KRYTERIA OCENY:

1) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator;

2) Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone wieńce będzie się kierować takimi kryteriami jak: zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania, poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób.

  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY:

1) ogłoszenie wyników Konkursu  nastąpi dnia 21 sierpnia 2022 r. około godziny 15:00 po koncercie Orkiestry Kurpiowskiej.

2 ) autorzy nagrodzonych i zgłoszonych do konkursu wieńców otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród będzie uzależniona od ilości zgłoszonych wieńców i posiadanych środków;

3) fundatorem i współorganizatorem konkursu jest Powiat Ostrołęcki.

4) nagrody finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika/uczestników w karcie zgłoszenia udziału w konkursie – załącznik nr 1 do regulaminu.

5) w przypadku sponsorów indywidualnych nagrody zostaną wręczone poza regulaminem konkursu i protokołem;

6) po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

7) wieniec, który otrzyma pierwsze miejsce w niniejszym konkursie, będzie reprezentował gminę/powiat na dożynkach wojewódzkich w dniu 4 września 2022 r. w Lelisie.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac;

2) powyższy regulamin karta zgłoszeniowa oraz karta identyfikacyjna dostępne są na stronie internetowej: www.ckbislelis.pl

3) szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela dział promocji i sportu w CK-BiS w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077, mail: ckbis.lelis@onet.pl

4) ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.

Skip to content